Cliëntinformatie

1. Bij onderzoek of behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar is altijd schriftelijke toestemming nodig van beide ouders in geval van echtscheiding.
Daarnaast willen wij graag weten hoe de andere ouder geïnformeerd dient te worden ( zie formulier echtscheiding).

2. De duur van de gesprekken (consulten) is 45 minuten, tenzij anders is afgesproken.

3. Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.

4. Bij afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
Een afspraak kan niet per mail worden afgezegd. Bij het annuleren van een afspraak op maandag dient de afmelding uiterlijk op de vrijdag ervoor voor 17 uur gedaan te worden.

5. De psycholoog/orthopedagoog is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en vallen beide onder het tuchtrecht.

6. De psycholoog/ orthopedagoog houdt een dossier bij van de behandeling.

7. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden. Aan deze afspraken zijn kosten verbonden.
U kunt tegen een onkostenvergoeding een kopie van het dossier krijgen.

8. Overleg met derden – bijvoorbeeld school of andere instanties – vindt alleen plaats na overleg met de cliënt.
Aan dit overleg zijn kosten verbonden en vallen, indien onderdeel uitmakende van het behandelplan, onder de vergoede zorg.

9. Overleg met de huisarts kan plaatsvinden, tenzij de cliënt bezwaar daartegen maakt.

10. Inzage in het dossier van de cliënt door derden, kan alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt.

11. Het opvragen van informatie geschiedt alleen in overleg met de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt.

12. Na afsluiting van de begeleiding wordt de huisarts/verwijzer hierover schriftelijk ingelicht.
Zo nodig ontvangt de huisarts/verwijzer tussentijds schriftelijk bericht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit aangeven in het eerste gesprek.

13. Na het beëindigen van uw behandelreeks willen wij uw mening graag weten over de gang van zaken binnen onze praktijk om voortdurend onze kwaliteit te verbeteren.
Dit geschied middels een korte vragenlijst. De voorkeur gaat uit naar evaluatie op naam maar deze kan ook anoniem worden ingevuld en per mail teruggestuurd worden.

14. De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’.