Privacy

Iedere ingeschreven client heeft een eigen dossier. Dit bestaat uit een digitaal en een papieren dossier. Het digitale dossier bestaat uit gegevens die opgenomen zijn in een PC Data system, een administratieprogramma voor een zorgaanbieder in de eerste lijn. Vanuit dit programma kan elektronisch worden gedeclareerd. Het digitale dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar. De client heeft recht op inzage in het dossier waarvoor een afspraak gemaakt kan worden. De zorgaanbieder heeft een geheimhoudingsplicht (dat wil zeggen dat alleen informatie doorgestuurd mag worden met toestemming van de client). Na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht tenzij u daartegen bezwaar hebt gemaakt.

Klachten

Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden bijvoorbeeld over de geboden hulp, de bejegening of de rekening. Als u vragen of klachten heeft laat het dan weten, dan kan samen gezocht worden naar een oplossing. Een rechtstreeks gesprek is vaak de beste weg. Juventas heeft zich aangesloten bij de landelijke klachten- en geschillenregeling, opgesteld door P3NL, gericht op de geestelijke gezondheidszorg en voldoet hiermee aan de wettelijke eis omtrent aansluiting bij een erkende geschillencommissie.

Naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Volwassenen en kinderen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon u met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. U kunt voor een vertrouwenspersoon contact opnemen met Jeugdstem, het Advies en Klachten bureau Jeugdzorg