Tarieven

Juventas heeft een contract met Samen 14. Per januari 2019 heeft Juventas een contract met Samen 12 ( 12 Twentse gemeenten) en Almelo/Hof van Twente. U heeft vanuit uw gemeente recht op volledige vergoeding van psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De kosten worden rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd.

Er is een ministeriële regeling die stelt dat aanbieders van jeugdhulp bij hun declaratie die persoonsgegevens dienen te vermelden, die voor de gemeente noodzakelijk zijn om na te kunnen gaan of de declaratie rechtmatig is. Daarom zullen persoonsgegevens van de cliënt door ons (P.S. betreft geen informatie over de problemen of diagnose) doorgestuurd moeten worden naar uw gemeente. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven voor het eerste gesprek. Als u hier bezwaar tegen heeft dan is wel het gevolg dat u de hulp zelf moet betalen.

Na afsluiting van de behandeling informeert Juventas uw huisarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven tijdens het eerste gesprek.

Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek schatten wij in wat voor soort behandeling nodig is en hoe kort of lang deze behandeling kan duren. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, diagnostiek, e-mailconsulten, telefonische consulten en e-health. Ook de indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling van uw kind valt hieronder (denkt u hierbij aan overleg met huisartsen of scholen en verslaglegging). De hulp start bij de intake, het intakegesprek is een onderdeel van de professionele relatie en hulp die geboden wordt.

OVP (overig product)
Het OVP product is bedoeld voor zorg die wordt geleverd, maar die niet tot het verzekerd pakket behoord op grond van de Zorgverzekeringswet (ZvW) en niet vergoed wordt door de gemeente. Bij OVP gaat het dus om het bieden van zorg, zoals uitgebreidere diagnostiek en behandeling welke niet in het verzekerde pakket is opgenomen. Voor deze zorg wordt het tarief van €90.00 per uur gehanteerd.

Verwijzing
U kunt op 2 manieren voor vergoede zorg in aanmerking komen:
1. D.m.v. een zorgtoewijzing naar Juventas via de gemeenteconsulent van uw gemeente. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig.
2. D.m.v. een verwijzing van een arts. Indien u een verwijsbrief heeft van een  huis-, school- of kinderarts, dan dient naast de gangbare gegevens ook het volgende vermeldt te worden in de verwijsbrief:
a. Dat het om een verwijzing Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ gaat
b. Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM 5 problematiek ( of van een door de huisarts vastgestelde stoornis)
c. De gegevens van de huisarts, inclusief zijn/haar AGB code.

N.B.
Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding van de gemeente in aanmerking. Deze zullen dus aan u gefactureerd worden.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelcontacten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

  1. Wanneer uw zorgverzekeraar of de gemeente bepaalde zorg niet vergoedt bent u zelf aansprakelijk voor het voldoen van de totale nota. Dit geldt o.a voor het OVP product.
  2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen veertien dagen na de tweede herinnering geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  3. De psycholoog is bij ingebrekestelling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.

Procedure bij te late betaling:

Bij een eerste betalingsherinnering met een uiterlijke betalingstermijn van veertien dagen worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele tweede betalingsherinnering met een betalingstermijn van veertien dagen wordt in totaal € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Is het verschuldigde bedrag daarna op de uiterste betalingsdatum niet bijgeschreven dan kan de inning van de factu(u)r(en) onverwijld in handen gegeven worden aan een incassobureau.