Tarieven

Juventas heeft een contract met Samen 14. Per januari 2019 heeft Juventas een contract met Samen 12 ( 12 aangesloten Twentse gemeenten) en Almelo. U heeft vanuit uw gemeente recht op volledige vergoeding van psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De kosten worden rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd.

Er is een ministeriële regeling die stelt dat aanbieders van jeugdhulp bij hun declaratie die persoonsgegevens dienen te vermelden, die voor de gemeente noodzakelijk zijn om na te kunnen gaan of de declaratie rechtmatig is. Daarom zullen persoonsgegevens van de cliënt door ons (P.S. betreft geen informatie over de problemen of diagnose) doorgestuurd moeten worden naar uw gemeente. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven voor het eerste gesprek. Als u hier bezwaar tegen heeft dan is wel het gevolg dat u de hulp zelf moet betalen.

Na afsluiting van de behandeling informeert Juventas uw huisarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven tijdens het eerste gesprek.

Niet vergoede zorg
Indien u gebruik wilt maken van onze hulp en uw wilt geen inmenging van de gemeente of huisarts dan kunt u uw kind ook zelf aanmelden. De kosten van onze hulp zijn dan voor eigen rekening. De kosten voor niet vergoede zorg bedragen 105,03 euro per uur conform de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelcontacten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

  1. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen veertien dagen na de tweede herinnering geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  2. De psycholoog is bij ingebrekestelling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.

Procedure bij te late betaling:

Bij een eerste betalingsherinnering met een uiterlijke betalingstermijn van veertien dagen worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele tweede betalingsherinnering met een betalingstermijn van veertien dagen wordt in totaal € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Is het verschuldigde bedrag daarna op de uiterste betalingsdatum niet bijgeschreven dan kan de inning van de factu(u)r(en) onverwijld in handen gegeven worden aan een incassobureau.