Informatie bij echtscheiding 

Ouders hebben in beginsel recht op informatie over de gezondheidstoestand en de behandeling van hun minderjarige kind. Dit hangt vooral samen met het feit dat u toestemming moet geven voor het onderzoek en de behandeling van uw kind. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel:

  • Spoedgevallen
  • Als het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam wordt geacht.
  • Als het kind tussen de 12 en 16 jaar is en niet behandelen ernstig nadeel voor het kind zou opleveren.

Afspraken bij echtscheiding
Na echtscheiding behouden als hoofdregel beide ouders het ouderlijk gezag (co-ouderschap). Beiden blijven dan de rol van wettelijke vertegenwoordiger vervullen en beiden beslissen dus ook over de behandeling van het kind. In zo’n geval hebben dus ook beide ouders evenveel recht op informatie over de behandeling en gezondheidstoestand van hun kind.

Alleen wanneer bij echtscheiding het gezag aan 1 van de ouders is toegewezen, waartoe de rechter kan besluiten, heeft dit consequenties voor de rechten en bevoegdheden van de andere, niet-gezagdragende, ouder ten opzichte van de behandelaar. De ouder die het gezag heeft moet de andere ouder op de hoogte houden van belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Bovendien moet de ouder die het gezag heeft de andere ouder raadplegen bij belangrijke beslissingen die het kind aangaan ( artikel 1:377b BW en Brochure “Gezag, omgang en informatie”).

Het heeft sterk onze voorkeur dat beide ouders bij de intake aanwezig zijn om in gezamenlijk overleg tot een goede onderzoeksopzet, dan wel behandeldoelen te komen. Wanneer u bent gescheiden en niet meekomt voor het onderzoek dan wel behandeling van uw kind willen wij graag weten of u toestemming geeft en hoe u op de hoogte gehouden wilt worden van het onderzoek c.q. de behandeling van uw kind.

De aanmeldende ouder krijgt bij aanvang een brief mee waarin de andere ouder kan aangeven hoe hij of zij geïnformeerd wil worden en/of hij of zij toestemming geeft voor hulp.