Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelcontacten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

1. Wanneer de gemeente of uw zorgverzekeraar bepaalde zorg niet vergoedt bent u zelf aansprakelijk voor het voldoen van de totale nota. Dit geldt o.a voor het OVP product.

2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen veertien dagen na de tweede herinnering geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

3. De psycholoog is bij ingebrekestelling gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.

Procedure bij te late betaling:

Bij een eerste betalingsherinnering met een uiterlijke betalingstermijn van veertien dagen worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele tweede betalingsherinnering met een betalingstermijn van veertien dagen wordt in totaal € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Is het verschuldigde bedrag daarna op de uiterste betalingsdatum niet bijgeschreven dan kan de inning van de factu(u)r(en)  in handen gegeven worden aan een incassobureau.